Yardım Merkezi

Hangi konuda bilgi sahibi olmak istersiniz?

Sıkça Sorulan Sorular

• Harcama ve gider evrakının makbuzlarının kayıtlarını ön muhasebe programınıza işleyin.
• Kestiğiniz her faturanın bir kopyasını koçanda kalsın ve bir kopyasını klasörde saklayın.
• Yapılan sözleşmeleri, damga vergilerinin olup olmadığını da kontrol ederek ayrı bir dosyada takip edin.
• Şirketle ilgili önemli evrakları, imza sirküleri, ortakların kimlik bilgileri, vekaletler, Ticaret Sicil evrakları, kira kontratları, vergi dairesi yazışmaları ve sigorta poliçelerini ayrı bir klasörde tutun.
• Çalıştırılan, işe yeni alınan ya da işten ayrılan kişilerin özlük bilgileri, sözleşmeleri, işten ayrılış evrakları ayrı takip edin.
• İthalat evraklarını da ayrı takip edin.
• Arşivleme önemli, ticaret Kanununa göre evraklar 10 yıl, vergi kanunlarına göre de 5 yıl saklanmak zorunda. Şirket resmi defterleri ve muhasebe evraklarının arşivi için sistem oluşturun.
• Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Karar Defteri, Ortaklar Pay Defteri’nin takibini gerçekleştirin.
• Demirbaşların ve tedarikçi faturalarının fotokopisini dosyalayın.
• Çek, senet ya da banka havalesi ile yapılan ödemelerin makbuzlarını alın.
• Demirbaşların garanti belgelerini saklayın.
• Fatura, irsaliye gibi belgelerin tarihlerini ve imzalarını kontrol edin.
• İrsaliye ile sipariş emrinizi ve faturalar ile irsaliyeleri karşılaştırın.
• Alış irsaliyelerinizi saklayın.
• Hizmet veya mal teslim alırken kontrol ederek, hatalı, kusurlu, eksik olanları tespit edin.

İşletmenize yaptığınız yatırımın değerlendirmesini anlamak için belirli tarihlerde işletmenizin finansal durumunu düzenli takip edebiliyor olmalısınız. Mikro işletmeler, kısa ve uzun vadede finansal durumunu anlayıp tasarruf edebilmek için işi ile alakalı aşağıdaki sorulara yanıt verebiliyor olmalıdır.

• Hangi satış kanallarından satış yapabiliyorum?
• Beklenmeyen masraflarım var mı?
• Tüm evraklar (fiş, fatura vb.) deftere düzenli işleniyor mu?
• Kısa ve uzun vadeli finansal planlarım neler?
• Yeni kurduğunuz işletmede masraflarınız planladığınız gibi gidiyor mu?

Bu hizmet, işletmenin kuruluş sırasındaki idari görevleri yapar, haftalık, aylık muhasebesel ve finansal konuları tamamlanmasına yardımcı olur. Kanun koyucunun zorunlu tuttuğu vergi ödevini yerine getirmede işletme sahibine yardım eder.

Şirketinizin bilanço ve gelir tablosu büyüklüğü ne kadar yüksek olursa olsun Tam Tasdik Hizmeti almak zorunlu değildir. Ancak, tam tasdik hizmeti almak için yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen söz konusu hizmeti almanız sebebi ile bazı avantajlara sahip olabilirsiniz. Tam Tasdik Hizmetleri’nin avantajlarını öğrenmek için bir sonraki soruya geçebilirsiniz.


Bu hizmetimiz ile ilgili teklif almak için; Tıklayın.

Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş belge kabul edilir. Tam Tasdik Hizmeti alan işletmeler, inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça normal şartlarda tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. (A Grubu Denetim Çalışanlarınca).

Tam Tasdik Hizmeti alan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

2015 yılı aktif toplamı 6.741.000 TL ve Net Satışları 11.156.000 TL’den az olan firmalar beyannamelerini SMMM’lere imzalatmak mecburiyetindedirler. Tam tasdik hizmeti alan mükellefler bu zorunluluktan muaf olurlar.

Tam Tasdik Hizmeti alan mükelleflerin, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur.

Karşıt inceleme talepleri, Tam Tasdik Hizmeti alınması halinde YMM’ler tarafından karşılanabilir. Dolayısı ile mükellefler bu bilgileri doğrudan verme külfetinden kurtulabilirler.

Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının 100.000 TL’ye kadar olan kısmının Tam Tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür.

SGK İşçi Payı = Brüt ücret x %14
SGK İşsizlik Sigortası = Brüt ücret x %1
Gelir Vergisi Matrahı = Brüt ücret - (SGK işçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı)
Gelir Vergisi = Gelir vergisi matrahı x %15

Not: Ücretler üzerinden kesilen gelir vergisi her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı tarifeye göre düzenlenir. Gelir dilimine göre yani kazanca göre; % 15’den % 35’e kadar değişiklik gösterebilir.

Damga Vergisi = Brüt ücret x 0,00759
Asgari Geçim İndirimi = Gelir Vergisi Kanunun 32. maddesindeki oranların şu formüle uygulanması suretiyle hesaplanır.
A.G.İ. Yıllık Tutarı =[ (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15 ]/12
Kesintiler Toplamı = SGK işçi payı + SGK işsizlik Sigortası. + G.V +D.V
Net Ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Sonuç: Ücret bordrolarının ispat aracı olmasından dolayı; usulüne uygun düzenlenmemiş bordrolar için ceza öngörülmüş olması, bordroların doğru olarak düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Usulüne uygun düzenlenmemiş ücret bordrolarına her üç kanunda ceza ön görülmüştür. Maaş bordrosu düzenlenirken en azından asgari bilgileri içermeli ve şekil şartlarını yerine getirmelidir. Hem usul hem de gerekli esaslara göre düzenlenmiş olan ücret bordroları, işçi ve işveren açısından bir ispat aracı olup kayıt dışılığın önlenmesi açısından önemli bir araçtır.

Ay sonunda çalışanların puantaj hesaplarının çıkartılması, puantaj verileri normal çalışma saati iş kanununa göre çalışma saati haftalık 45 saat üzerinden aylık 225 saattir. 225 saatin üzerinde çalışılan süreler fazla çalışma saati olarak değerlendirilir. Personelin veya işçinin muvafakatının alınması ile yılda 270 saate kadar fazla mesai yapabilir.


Bir sonraki aşamada bordro programına (Logo ik, HR SAP gibi) bu puantaj verileri aktarılır. Kişi kişi kontrol edilir. Bu işlemlerden sonra kişinin bordrosuna girilecek ek ödemeler, sosyal yardımlar ve kesintiler varsa bunlar işleme alınır. Sosyal yardım olarak prim, ikramiye, yol yardımı, görev yolluğu, tazminat, çocuk yardımı, kira yardımı vs. olarak çoğaltmak mümkün olup; kesintilerde cari ay içerisinde ödenen avans tutarının mahsup edilmesi bordrodan kesilmesi, varsa çalışanın maaşı üzerinde icra bordrosunun dörtte biri tutarında kesinti yapmak gerekir. Aynı şekilde ay içerisinde disiplin kurulu tarafından verilen yevmiye cezaları varsa bu tutarların kesintisinin yapılması gerekir.


Bu veriler girildikten sonra yasal yükümlülüklerden kaynaklanan SGK, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bunlar ayın son gününde SGK kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine iş yeri numarası belirtilerek çalışan işçilerden yapılan SGK işçi ve işveren kesintilerinin ödemesi yapılır. Yine aynı şekilde yapılan gelir vergisi kesintisi ayın 23.ünde muhtasar beyannamede sistem üzerinden onaylanır ve ayın 26’sında ödenme işlemi yapılır.


Bundan sonraki süreç ise vergilerin kesintisi yapıldıktan sonra kalan net tutarın ve AGİ’nin on ve üzeri çalışını bulunan iş yerlerinde banka hesabına yatırılması zorunlu olduğundan anlaşmalı banka üzerinden çalışanların maaş hesabına aktarılır böylece tahakkuk süreci bitmiş olur.


İki nüsha olarak maaş bordroları yazıcıdan çıktı olarak alınır. Çalışanlara bir nüshasının kendilerinde kalacak şekilde verilir. Diğer nüsha ıslak imzalı şekilde ay ay dosyalanarak tanzim edilir. Ücret alacaklarında zaman aşım süresi 5 yıl olduğundan dolayı bu bordrolar alacak davalarında mahkemeye ibraz edilmez üzere muhafaza edilir. Kıdem tazminatı alacağında zaman aşım süresi 10 yıldır.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde yurtiçinden başvuru yapma hakkı tanınanlar hariç, ülkemizden yapılacak çalışma izni başvurularında geçmişe dönük en az 6 ay süresi bulunan (Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni hariç) ve halen geçerli bir ikamet iznine sahip olunması durumunda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı müracaat edilebilir.

Ülkemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur. Kanunda öngörüldüğü şekilde ikamet izni başvurularının yabancıların vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklardan alınması yakın bir zamanda mümkün olacak olup bu durum ayrıca duyurulacaktır. Bu aşama gerçekleşene kadar yabancıların ikamet izni başvuruları ikamet edilmek istenilen il valiliğince alınmaktadır.

Anılan Kanun ile ikamet izni başvurularında refakat uygulaması kaldırılmış olup her yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenmektedir. Ayrıca ikamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu hususta idare gerekli görmesi halinde başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilir. 6735 sayılı Kanun ile 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ikamet izni başvurularının yetkili aracı kurum tarafından da yapılabileceği hükmü eklenmiştir. Yetkili aracı kurum Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu ifade etmekte ve nitelikleri ile görev çerçevesi yönetmelikle belirlenmektedir.

Tür değiştirme bir ana sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, şirketin tüzel kişiliği ve hukuki niteliği değişmemekte, eski şirketteki hak ve borçlar tür değişikliği nedeniyle yeni şirkete intikal etmektedir. Ortakların şirket borçlarından sorumluluğunda ise, tür değiştirmeden önce doğmuş ortaklık borçlarından sorumluluk, o türün kurallarına göre, tür değiştirmeden sonra doğacak sorumlulukları ise bu türün ve dönemin kurallarına tabidir. Tür değiştirecek şirketlerin farklı hukuki yapıda olmaları sebebiyle ve yasada sunulan sınırlı sayıdaki tür değiştirme çerçevesinin karşıt anlamından, çıkarılabilen, geçerli olmayan tür değiştirmeler şöyledir;

1. Bir sermaye şirketi bir şahıs şirketine (kolektif veya adi komandit şirkete) dönüşemez.
2. Bir kooperatif bir şahıs şirketine (kolektif veya adi komandit şirkete) dönüşemez.

Bu hizmetimiz ile ilgili teklif almak için; Tıklayın.

Tür değiştirecek şirket yönetim kurulunca TTK 189. maddesi uyarınca, bir tür değiştirme planı düzenler. Yazılı şekilde yapılan bu plan ile;
a) Ortaklığı tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanı, merkezi ve yeni türe ilişkin ibare,
b) Yeni türün ortaklık sözleşmesi,
c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısı, cinsi ve tutarı veya değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamalar.

TTK 186/1 maddesine göre, şirket yönetim organı tür değiştirme hakkında bir rapor hazırlar. Bu rapora göre;
a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,
b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,
c) Yeni ortaklık sözleşmesi,
d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı,
e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan şahsi edim yükümleri ve şahsi sorumluluklar,
f) Ortaklar için yeni tür dolayısı ile doğan yükümlülükler,

Hukuki ve ekonomik yönden gerekçelendirilerek açıklanır.

Bu hizmetimiz ile ilgili teklif almak için; Tıklayın.

Türk Ticaret Kanunu Madde 146: (1) Birleşme sözleşmesinin;

a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,
d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, içermesi zorunludur.

1) Sermaye şirketleri;
a) Sermaye şirketleriyle,
b) Kooperatiflerle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kolektif ve komandit şirketlerle, birleşebilirler.

2) Şahıs şirketleri;
a) Şahıs şirketleriyle,
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, birleşebilirler.

3) Kooperatifler;
a) Kooperatiflerle,
b) Sermaye şirketleriyle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, birleşebilirler.

Transfer fiyatlandırılmasının düzenlendiği mevzuat gereği mükelleflerin belgelendirmeye ilişkin bazı yükümlülükleri bulunur. Bu belgelendirmeler transfer fiyatlandırması raporu olarak adlandırılır ve transfer fiyatlandırması raporları, yıllık bazda iki türden oluşur. Transfer fiyatlandırması formu işlem türü, işlem tutarı ve yöntemin beyan edilmesi amacıyla hazırlanır. Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ise ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemler ile ilgilidir. Hesap döneminden kurumlar vergisi beyannamesi dönemine kadar hazırlanması gereken rapor, istenmesi halinde yetkili olanlara ibraz edilir.

Transfer fiyatlandırmalarına ilişkin hazırlanacak belgeler kanuni bir yükümlülüktür. Yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için olası bir örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yapılması halinde dahi vergi ziyai cezası yüzde 50 oranında indirimli hale gelir. Yani belgelendirme, cezadan korunma da sağlar. Rapor ve formların diğer faydası şirketlere dönüktür. Hazırlanan belgeler ile şirket içi analizler oluşturulabilir. Bu sayede geçmişe yönelik değerlendirmeler de geleceğe yönelik plan ve programlamalar da daha kolay ve başarılı hale gelecektir.

Bu hizmetimiz ile ilgili teklif almak için; Tıklayın.

Yasal olarak bir zorunluluk olmasının dışında transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun temel faydası; mükelleflerin ileride bir vergi incelemesi geçirmesi durumunda, ilişkili işlemleri hakkında geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından yük getirecek çalışmalar için önceden hazırlıklı olmalarına ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması politikası uygulandığının göstermelerine imkân sağlayan proaktif bir savunma aracı olmasıdır.

Ayrıca şirketler transfer fiyatlandırması dokümantasyonlarının hazırlanması sırasında yapılan analizler sayesinde hem kendi işletmeleri, operasyon modelleri ile rakipleri ve sektörleriyle ilgili makro düzeyde bir görüş açısına sahip olmakta; ticari ve operasyonel modellerinde bir değişiklik ihtiyacı varsa gerekli aksiyonları alma fırsatı yakalayabilmektedirler.

Bu hizmetimiz ile ilgili teklif almak için; Tıklayın.

Levent Mah. Levent Cad. Sülün Sok. No:40 34330 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye